Język:

 • Polski
 • English

Waluta:

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego POLY SPORT. 

 Postanowienia ogólne.

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie

Internetowym www.sklep.polysport.pl.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Zbigniew Twardowski, prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLY SPORT ZBIGNIEW TWARDOWSKI, 40-533 Katowice, ul. Szczygłów 11, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami: NIP 9542248913, REGON: 072259785.

3. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, podane ceny

towarów są jedynie zaproszeniem do składania ofert. Ceny mogą ulegać

zmianie.

4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich, są

cenami brutto (zawierają podatek VAT). 


II. Składanie i realizacja zamówień.

 

1. Zamówienia można składać poprzez: 
- sklep internetowy, za pomocą dostępnego formularza,  
- serwis ALLEGRO, 
- e-mail: info@polysport.pl, 

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez e-mail bądz przez sklep internetowy.

 (33) 855 21 35, w godzinach 10-18  od Poniedziałku do Piątku.
 
3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie imienia
i nazwiska lub nazwy firmy, adresu i numeru telefonu kontaktowegoKupującego. 

4. Kupujący, który przy składaniu zamówienia podał adres skrzynki pocztowej

e-mail jest informowany o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. 

5. Kupujący, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, który podał adres

skrzynki pocztowej e-mail, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania

umowy, wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie

wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od PHU POLY SPORT

Zbigniew Twardowski.

6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować. Anulowanie zamówienia

może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim

uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym, jeśli towar nie został jeszcze

wysłany. 

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. 
  Firma PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski zastrzega sobie prawo

odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. 

8. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru

wskazany przez Kupującego w terminie do 7 dni roboczych (zamówienia są

wysyłane do 2 dni roboczych) od potwierdzenia zamówienia. Termin ten

może ulec zmianie na wskutek nieprzewidzianych wydarzeń losowych

(choroba, itp.), o czym Kupujący zostanie poinformowany. 

9. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym

fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. 

10. Jeśli Kupujący wyrazi chęć otrzymania faktury VAT na zakupiony towar,

prosimy o wcześniejsze przesłanie e-mailem upoważnienia do wystawienia

faktury VAT bez podpisu odbiorcy (nasz e-mail: info@polysport.pl)
i podanie danych do faktury nazwę firmy, adres, NIP, a także telefonu

kontaktowego. 

11. Towar opuszcza nasz magazyn w ciągu 2 dni roboczych od momentu

potwierdzenia zamówienia lub momentu wpłynięcia zapłaty na nasze konto

(w przypadku przedpłaty) i jest dostarczany w wybrany przez Kupującego

sposób. 

12. Wysyłki realizujemy tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską GLS lub

operatora pocztowego INPOST. Odstępujemy od reguły tylko
w określonych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym. 

13. Ceny wysyłek paczek podane w regulaminie obowiązują jedynie na terenie

Polski. Wyjątkiem są przesyłki oznaczone jako zagraniczne z podanym

kosztem dostawy do danego kraju.

14. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się telefonicznie bądź drogą

elektroniczną 33/ 855 21

35, email:info@polysport.pl). 

 

 

III. Formy płatności. 


1. Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować na dwa w następujący sposób:
1) Wpłata na konto (koszt przesyłki: 14,00 zł). Wysyłka firmą kurierską GLS. 
2) Płatność za pobraniem (koszt przesyłki: 17,50 zł), tylko po uprzednim

uzgodnieniu ze Sprzedającym. Wysyłka firmą kurierską GLS. 
3) Inpost paczkomaty (koszt wysyłki 7,99 zł) Wysyłka do paczkomatu INPOST
4) Inpost paczkomaty Pobranie (koszt przesyłki 9.40 + 1,6% wartości

zamówienia) Wysyłka do paczkomatu INPOST.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za

pośrednictwem Dotpay.pl

3. Podczas dokonywania przedpłaty: 
Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto :Zbigniew Twardowski nr rachunku: 59 1050 1214 1000 0022 7232 8515, POLY SPORT, ING Bank Śląski. 
Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać imię i nazwisko Kupującego i dopisać hasło "Zamówienie POLY SPORT" oraz nr zamówienia. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie. 

 

 

IV. Gwarancja

 

Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję. Warunki gwarancji na towary określone zostały w dołączonych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.

 

V. Rękojmia

 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupującemu

Przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne

towaru.

Odpowiedzialność za wady towaru ponosi Sprzedawca.

2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi zostały uregulowane

w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

(tekst jednolity Dz. U. 2014 2017 r., pozycja 121 459, z późniejszymi

zmianami).

3. Reklamację Kupujący możne złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres: info@polysport.pl lub w formie pisemnej na adres podany w §I.
4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni, od daty dostarczenia

reklamowanego produktu do naszej firmy.

5. W treści Reklamacji Kupujący powinien podać:

  1. nr zamówienia, datę zakupu,

  2. opis wady towaru, ze szczególnym wskazaniem, na czym wada polega, kiedy się ujawniła,

  3. czego Kupujący żąda w związku ze zgłoszeniem reklamacji,

  4. dane kontaktowe.

jednakże brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Podanie kompletnych danych może jednak przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

 

 VI. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2014 2017, poz. 827 683, z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 3. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego wykorzystane przy uiszczeniu należności za towar, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. 

 5. PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy zwrócić na adres: Poly Sport  43-460 Wisła, ul. Partecznik 7, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Kupujący może również zwrócić towar osobiście.

 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VII. Dane osobowe.

 

1. Administratorem danych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej

RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) jest:

Zbigniew Twardowski, prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO-USŁUGOWE POLY SPORT ZBIGNIEW

TWARDOWSKI, 40-533 Katowice, ul. Szczygłów 11, wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami: NIP 9542248913, REGON:

072259785.

Administrator danych może pozyskać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu oraz adres zamieszkania lub adres dostawy.

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z

aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, to jest

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz

przepisami krajowymi wprowadzonymi na mocy RODO.

3. Przez rejestrację konta w sklepie internetowym lub dokonanie zamówienia

Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie

przez PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski jego danych osobowych

wyłącznie w zakresie potrzebnym niezbędnym dla realizacji zamówienia,
a w szczególności dostarczenia towaru. Ponadto osoba, która

chce otrzymywać newsletter, wyraża zgodę na przetwarzanie przez PHU

POLY SPORT Zbigniew Twardowski jej danych zawierający adres e-mail.

4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek

Konieczne do realizacji zamówienia. Dane osobowe nie będą przekazywane

jakimkolwiek osobom trzecim. W przypadku nie podania danych, o których

mowa w pkt. 1, nie będzie możliwe zawarcie umowy i realizacja zamówienia.

Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych może

skutkować niemożnością wykonania umowy, w szczególności w zakresie

dostarczenia towaru Kupującemu.

5. Dane osobowe Kupującego uzyskane przy zawieraniu umowy lub zamiaru

zawarcia umowy oraz w trakcie jej trwania, jak również dane osobowe osoby

posiadającej konto w sklepie internetowym (nie składającej zamówienia),

będą wykorzystywane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zamówienia, rozliczenia umowy, ewentualnych zwrotów, wymiany towaru, prawa do odstąpienia od umowy, reklamacji, realizacji świadczeń z tytułu rękojmi i gwarancji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Ponadto pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane po uzyskaniu zgody osoby przekazującej, w celu założenia konta w sklepie internetowym, co może ułatwić dokonywanie zamówień – zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a) RODO;

 1. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 2. w celach marketingowych Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane po uzyskaniu zgody osoby, od której zostały pozyskane
  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

5. Kupującemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych

osobowych, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich

usunięcia z bazy danych.

6. Osobom, o których mowa powyżej, przysługuje prawo do żądania od

Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania

(poprawienia) danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub też

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do

przenoszenia danych. Ponadto osoby podające dane mają prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osobom wymienionym powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych

osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane osobom trzecim, o ile nie

będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji umowy. Dane

osobowe Kupującego przekazujemy operatorowi pocztowemu lub firmie

kurierskiej, o których mowa powyżej, podmiotom prowadzącym działalność

płatniczą (banki, instytucje płatnicze). Dane osobowe możemy również

przekazać podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw

księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się

administratorem danych.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji

międzynarodowej w rozumieniu RODO.

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Administrator

danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji

będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

11. Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane:

1) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia

roszczeń (z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy), przez co rozumie się obronę przed roszczeniami kierowanymi wobec PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski, jak również ustalenie i dochodzenie roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną działalnością;

2) przez czas wymagany przepisami prawa w zakresie wystawiania
i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;

3) do dnia odwołania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych

za zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

12. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją umowy dane

osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte z zasobów, w tym
z systemów informatycznych Administratora danych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Firma PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski zastrzega sobie prawo do

zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą w

żaden sposób naruszały praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności

pozostaną bez wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian

Regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 25 grudnia maja 2018 r.

 2. Do umów sprzedaży zawartych w Sklepie Internetowym do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie, a także do prawa odstąpienia od tych umów, jak również do składania reklamacji zakupionych na ich podstawie towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu  w brzmieniu poprzednio obowiązującym.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 2017 r., poz. 827 683, z późn. zm.).